TIN TỨC

Bᴏ̉ ɴʜᴀ̀ đɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ, Nᴜ̛̃ sɪɴʜ ʙɪ̣ ʜɪ.ᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂.ᴍ ᴛᴀ̣̂.ᴘ ᴛʜ.ᴇ̂̉

Dᴏ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 10 ᴏ̛̉ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ 20 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ʀᴜ̉ đɪ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ʙᴀ̣ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ, sᴀᴜ đᴏ́ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ xᴀ̂.ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴛɪ̀.ɴʜ ᴅ.ᴜ̣ᴄ.

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼3̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼.̼ữ̼ ̼s̼i̼.̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼.̼m̼ ̼h̼ạ̼.̼i̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼.̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼u̼y̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼H̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ợ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼.̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button