TIN TỨC

B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲:̲ ̲X̲e̲ ̲r̲á̲c̲ ̲c̲á̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲m̲ú̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ù̲n̲g̲

B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲e̲ ̲r̲á̲c̲ ̲c̲á̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲,̲ ̲m̲ú̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲r̲á̲c̲.̲

̲Đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲A̲n̲ ̲ở̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲e̲ ̲r̲á̲c̲ ̲c̲á̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲3̲/̲3̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲ù̲n̲g̲ ̲4̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲k̲h̲u̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲8̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲T̲h̲ọ̲,̲ ̲T̲P̲.̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲D̲ầ̲u̲ ̲M̲ộ̲t̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ạ̲m̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲r̲á̲c̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲G̲i̲a̲o̲,̲ ̲T̲P̲.̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲A̲n̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲r̲á̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ù̲i̲ ̲t̲r̲ú̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲ú̲i̲ ̲h̲ú̲i̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲s̲a̲u̲ ̲x̲e̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ỗ̲.̲

̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ù̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲x̲e̲ ̲r̲á̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ể̲n̲ ̲n̲ú̲t̲ ̲t̲ự̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ó̲a̲ ̲t̲h̲ù̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲d̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ả̲i̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲h̲á̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲H̲ò̲a̲,̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲B̲ế̲n̲ ̲C̲á̲t̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲b̲ã̲i̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲0̲k̲m̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲i̲,̲ ̲x̲e̲ ̲r̲á̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ổ̲ ̲r̲á̲c̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲r̲á̲c̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲n̲g̲ ̲r̲á̲c̲ ̲(̲c̲h̲ư̲a̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲)̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲.̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ạ̲m̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲r̲á̲c̲,̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲c̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲N̲ư̲ớ̲c̲ ̲-̲ ̲M̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

̲C̲á̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲r̲ạ̲m̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲r̲á̲c̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲G̲i̲a̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲x̲e̲ ̲r̲á̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲.̲

̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲i̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ậ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲t̲.̲

Nguồn: https://travelmag.vn/binh-duong-xe-rac-can-chet-cong-nhan-roi-muc-len-thung-d44918.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button