TIN TỨC

C̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲2̲1̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲”̲b̲á̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲”̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲o̲u̲r̲ ̲g̲i̲á̲ ̲5̲.̲0̲0̲0̲ ̲U̲S̲D̲

T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲0̲)̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲m̲ạ̲i̲ ̲d̲â̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲g̲i̲á̲ ̲d̲a̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲1̲0̲-̲4̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲/̲l̲ư̲ợ̲t̲;̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲s̲e̲x̲ ̲t̲o̲u̲r̲ ̲t̲ừ̲ ̲4̲.̲0̲0̲0̲-̲5̲.̲0̲0̲0̲ ̲U̲S̲D̲/̲l̲ầ̲n̲ ̲(̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲9̲2̲-̲1̲1̲5̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲/̲l̲ầ̲n̲)̲ ̲t̲ù̲y̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲a̲n̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲á̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲1̲3̲/̲5̲,̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲0̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲”̲M̲ô̲i̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲m̲ạ̲i̲ ̲d̲â̲m̲”̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲0̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲7̲/̲5̲,̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲4̲,̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲1̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲.̲ ̲T̲ạ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲2̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲c̲ó̲ ̲2̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲n̲a̲m̲ ̲n̲ữ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲m̲u̲a̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲.̲ ̲T̲ừ̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲à̲i̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ ̲t̲h̲ậ̲p̲,̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲T̲h̲ả̲o̲.̲

̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲-̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲M̲.̲ ̲H̲i̲ề̲n̲.̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲7̲/̲5̲,̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲t̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲m̲u̲a̲ ̲d̲â̲m̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲2̲ ̲g̲á̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲á̲ ̲2̲5̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲/̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲/̲l̲ư̲ợ̲t̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲x̲o̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲m̲u̲a̲ ̲d̲â̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲1̲5̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲c̲ọ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲à̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲ả̲o̲.̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲7̲/̲5̲,̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲g̲á̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲D̲.̲T̲.̲T̲.̲ ̲(̲2̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲ở̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲K̲i̲ê̲n̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲)̲ ̲t̲ừ̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲r̲a̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲á̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲N̲.̲T̲.̲T̲.̲O̲.̲ ̲(̲2̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲ở̲ ̲Đ̲à̲ ̲N̲ẵ̲n̲g̲)̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲2̲ ̲g̲á̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲,̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲3̲5̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲q̲u̲a̲ ̲t̲à̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲h̲ề̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲ổ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲m̲ô̲i̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲m̲ạ̲i̲ ̲d̲â̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲d̲à̲i̲.̲ ̲T̲ừ̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲2̲1̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲t̲à̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲Z̲a̲l̲o̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲r̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲n̲ố̲i̲,̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲u̲a̲ ̲d̲â̲m̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲ô̲i̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲m̲ạ̲i̲ ̲d̲â̲m̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲Z̲a̲l̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲”̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ố̲”̲,̲ ̲”̲Ă̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲g̲r̲o̲u̲p̲”̲…̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲r̲a̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ú̲t̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲,̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲n̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲g̲á̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲d̲à̲i̲,̲ ̲x̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ẹ̲p̲,̲ ̲d̲á̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲.̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲r̲a̲,̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲ã̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲ằ̲m̲ ̲đ̲ẩ̲y̲ ̲g̲i̲á̲ ̲m̲u̲a̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲.̲

̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲m̲ạ̲i̲ ̲d̲â̲m̲ ̲d̲o̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲g̲i̲á̲ ̲d̲a̲o̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲1̲0̲-̲4̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲/̲l̲ư̲ợ̲t̲.̲ ̲Q̲u̲a̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲s̲e̲x̲ ̲t̲o̲u̲r̲ ̲t̲ừ̲ ̲4̲.̲0̲0̲0̲-̲5̲.̲0̲0̲0̲ ̲U̲S̲D̲/̲l̲ầ̲n̲ ̲(̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲9̲2̲-̲1̲1̲5̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲/̲l̲ầ̲n̲)̲ ̲t̲ù̲y̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲a̲n̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲á̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲u̲a̲ ̲d̲â̲m̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲à̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲n̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲ả̲o̲,̲ ̲g̲á̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲6̲0̲%̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲4̲0̲%̲.̲

̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲H̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲/̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲L̲a̲o̲ ̲Đ̲ộ̲n̲g̲

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/co-gai-21-tuoi-o-tp-hcm-dieu-hanh-duong-day-mai-dam-sex-tour-gia-5000-usd-20210513194029399.htm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button