TIN TỨC

H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲:̲ ̲T̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲H̲ọ̲c̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲N̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲h̲ồ̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲

C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲G̲i̲a̲ ̲L̲â̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲H̲ọ̲c̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲N̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲h̲ồ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ô̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲5̲/̲5̲,̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲G̲i̲a̲ ̲L̲â̲m̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲H̲ọ̲c̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲N̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲h̲ồ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ô̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

Bạn Đang Xem: H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲:̲ ̲T̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲H̲ọ̲c̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲N̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲h̲ồ̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲8̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲4̲/̲5̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ữ̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲h̲ồ̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ô̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲H̲ọ̲c̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲N̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲(̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲T̲r̲â̲u̲ ̲Q̲u̲ỳ̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲G̲i̲a̲ ̲L̲â̲m̲)̲.̲

̲T̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲H̲ọ̲c̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲N̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲h̲ồ̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ô̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

Xem Thêm : Cựu Đại tá CA đưa gia sản cho con rể đứng tên, con rể bǒ luôn con gái, mang tài đi bǻn: Bài học cho các gia đình có con gái một

̲T̲i̲ế̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲G̲i̲a̲ ̲L̲â̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲v̲ớ̲t̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲ờ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲r̲à̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲é̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲,̲ ̲k̲h̲ử̲ ̲k̲h̲u̲ẩ̲n̲.̲.̲.̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲á̲c̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲.̲

̲B̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲G̲i̲a̲ ̲L̲â̲m̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲T̲.̲T̲.̲U̲ ̲(̲2̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲H̲ ̲.̲M̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲K̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲L̲à̲o̲ ̲C̲a̲i̲)̲,̲ ̲l̲à̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲â̲y̲ ̲t̲r̲ồ̲n̲g̲ ̲A̲,̲ ̲K̲h̲ó̲a̲ ̲6̲2̲,̲ ̲H̲ọ̲c̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲N̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲

Xem Thêm : Nghệ sĩ Tấn Hoàng nhắn nhủ Hoài Linh: “Nếu ѕᴀɪ thì nói thẳng là tôi ѕᴀɪ…”

̲K̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲t̲r̲ụ̲c̲ ̲v̲ớ̲t̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲

̲V̲ề̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲c̲ổ̲,̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲n̲é̲m̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲G̲i̲a̲ ̲L̲â̲m̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲x̲á̲c̲.̲ ̲Q̲u̲a̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲s̲ơ̲ ̲b̲ộ̲,̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲g̲ì̲.̲

̲V̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲.̲

̲G̲i̲a̲ ̲Đ̲o̲à̲n̲ ̲/̲ ̲P̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲&̲ ̲B̲ạ̲n̲ ̲đ̲ọ̲c̲

Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ha-noi-thi-the-nu-sinh-hoc-vien-nong-nghiep-duoc-phat-hien-noi-giua-ho-nuoc-trong-truong-16221050507480284.htm

Nguồn: https://dan-viet.com
Danh mục: TIN TỨC

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button