TIN TỨC

H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲t̲u̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲:̲ ̲B̲ị̲ ̲”̲c̲h̲ị̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲”̲ ̲d̲ụ̲ ̲d̲ỗ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲h̲ạ̲i̲,̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲

H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲d̲à̲i̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲4̲ ̲p̲h̲ú̲t̲,̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲à̲y̲ ̲v̲ề̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ố̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲b̲ó̲c̲ ̲l̲ộ̲t̲,̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲ả̲n̲ ̲r̲a̲ ̲ở̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲.̲

̲V̲à̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲ồ̲n̲ ̲à̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲-̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ề̲ ̲t̲à̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲9̲/̲6̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲m̲à̲ ̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲1̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲đ̲ộ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲,̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲è̲n̲ ̲é̲p̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲,̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲ả̲n̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲r̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲h̲à̲.̲

̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲d̲ọ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲ở̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ộ̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ă̲n̲g̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲”̲l̲ộ̲t̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲n̲ạ̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲i̲ ̲đ̲ó̲.̲

̲T̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲E̲m̲i̲l̲y̲ ̲g̲â̲y̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲,̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲s̲a̲i̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲.̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ộ̲.̲

̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲à̲ ̲d̲o̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲1̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲u̲i̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲-̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲-̲ ̲đ̲ã̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

̲S̲á̲n̲g̲ ̲1̲0̲/̲6̲,̲ ̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲1̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲d̲à̲i̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲4̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲v̲ề̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲N̲a̲m̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲k̲h̲o̲a̲n̲h̲ ̲t̲a̲y̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲ố̲n̲g̲ ̲k̲í̲n̲h̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲:̲

̲”̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲ ̲Đ̲ó̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲l̲à̲ ̲s̲a̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲.̲

̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲a̲n̲h̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲.̲

̲V̲ừ̲a̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲ ̲f̲a̲n̲ ̲h̲â̲m̲ ̲m̲ộ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲ó̲ ̲6̲ ̲n̲ă̲m̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ạ̲o̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲g̲á̲i̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲1̲ ̲a̲n̲h̲ ̲I̲T̲ ̲n̲h̲ằ̲m̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ộ̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲m̲ẹ̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲đ̲á̲p̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲.̲N̲.̲L̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲t̲ỏ̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲.̲

̲B̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲b̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲.̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲”̲.̲

̲C̲h̲a̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲-̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲M̲ư̲ờ̲i̲ ̲-̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲:̲ ̲”̲C̲ô̲ ̲N̲.̲L̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲g̲á̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲g̲á̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

̲C̲ô̲ ̲N̲.̲L̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲ ̲m̲à̲ ̲d̲ụ̲ ̲d̲ỗ̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ẹ̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲x̲à̲o̲ ̲x̲á̲o̲.̲ ̲N̲h̲ờ̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲,̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲a̲n̲h̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲t̲ỏ̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲.̲

̲S̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲m̲á̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲N̲.̲L̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲m̲á̲y̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲ấ̲y̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲z̲a̲l̲o̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ó̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲a̲c̲k̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ắ̲t̲ ̲m̲á̲y̲ ̲l̲u̲ô̲n̲”̲.̲

̲B̲à̲ ̲V̲õ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲T̲h̲u̲ ̲-̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲-̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲v̲à̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲b̲à̲y̲ ̲t̲ỏ̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲:̲ ̲”̲T̲ô̲i̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲ẻ̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲ì̲ ̲h̲ế̲t̲”̲.̲

̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲a̲m̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲à̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲u̲ô̲i̲.̲

̲H̲ồ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲P̲h̲i̲ ̲N̲h̲u̲n̲g̲

Nguồn: https://soha.vn/lo-loat-tin-nhan-buc-xuc-me-nuoi-phi-nhung-ho-van-cuong-va-bo-me-ruot-tung-clip-noi-ro-su-viec-20210610103211823.htm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button