TIN TỨC

K̲H̲Ẩ̲N̲:̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲ố̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲a̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲

T̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲g̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲,̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲ố̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲a̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲g̲h̲é̲ ̲v̲à̲o̲.̲

̲V̲ớ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲p̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ạ̲p̲,̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲n̲g̲ạ̲i̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲ụ̲ ̲h̲ọ̲p̲,̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲d̲u̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲ỳ̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲l̲ễ̲ ̲d̲à̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲3̲0̲/̲4̲-̲1̲/̲5̲.̲ ̲M̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲a̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲g̲h̲é̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲ố̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲à̲y̲.̲

̲T̲ố̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲/̲5̲,̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲K̲i̲ể̲m̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲ậ̲t̲ ̲(̲C̲D̲C̲)̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲s̲a̲u̲:̲

̲1̲.̲ ̲Q̲u̲á̲n̲ ̲S̲u̲n̲n̲y̲,̲ ̲K̲h̲u̲ ̲đ̲ô̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲Y̲ê̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲3̲/̲4̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲/̲5̲.̲

̲2̲.̲ ̲N̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲3̲7̲3̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲K̲h̲á̲t̲ ̲C̲h̲â̲n̲,̲ ̲H̲a̲i̲ ̲B̲à̲ ̲T̲r̲ư̲n̲g̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲-̲5̲h̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲5̲/̲4̲.̲

̲3̲.̲ ̲Q̲u̲á̲n̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲đ̲ồ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲3̲0̲8̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲ ̲C̲ô̲n̲g̲,̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲M̲a̲i̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲,̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲3̲0̲/̲4̲.̲

̲4̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲9̲3̲,̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲G̲i̲ả̲i̲ ̲P̲h̲ó̲n̲g̲,̲ ̲H̲a̲i̲ ̲B̲à̲ ̲T̲r̲ư̲n̲g̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲,̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲3̲0̲/̲4̲.̲

̲5̲.̲ ̲T̲i̲ệ̲m̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲ó̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲1̲2̲ ̲G̲i̲á̲p̲ ̲N̲h̲ị̲,̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲L̲i̲ệ̲t̲,̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲M̲a̲i̲.̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲5̲-̲1̲7̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲3̲0̲/̲4̲.̲

̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲y̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲à̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲T̲r̲ạ̲m̲ ̲Y̲ ̲t̲ế̲,̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲Y̲ ̲t̲ế̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲s̲ố̲ ̲0̲9̲6̲9̲0̲8̲2̲1̲1̲5̲ ̲-̲ ̲0̲9̲4̲9̲3̲9̲6̲1̲1̲5̲.̲

̲C̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲/̲5̲,̲ ̲B̲ộ̲ ̲Y̲ ̲t̲ế̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ố̲ ̲6̲ ̲c̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲S̲u̲n̲n̲y̲ ̲ở̲ ̲P̲h̲ú̲c̲ ̲Y̲ê̲n̲,̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲P̲h̲ú̲c̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲á̲n̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲M̲a̲i̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲H̲a̲i̲ ̲B̲à̲ ̲T̲r̲ư̲n̲g̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲.̲

̲M̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲,̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲p̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ạ̲p̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ẩ̲y̲ ̲l̲ù̲i̲ ̲C̲o̲v̲i̲d̲-̲1̲9̲.̲

Nguồn: https://travelmag.vn/khan-ha-noi-thong-bao-hoa-toc-tim-nguoi-da-den-noi-co-ca-covid-19-d48675.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button