TIN TỨC

N̲a̲m̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲:̲ ̲B̲é̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲2̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲

M̲ộ̲t̲ ̲b̲é̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲ở̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲ ̲n̲h̲o̲à̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲c̲ố̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲đ̲ồ̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲a̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲b̲ạ̲t̲ ̲c̲h̲e̲ ̲m̲ư̲a̲,̲ ̲n̲ắ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ă̲n̲g̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲.̲

̲T̲ố̲i̲ ̲4̲/̲3̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲L̲ê̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲–̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲x̲ã̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲(̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲)̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲é̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲2̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲7̲h̲3̲0̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲3̲/̲3̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲b̲é̲ ̲L̲.̲G̲.̲B̲ ̲(̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ầ̲m̲ ̲n̲o̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲V̲ề̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲2̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲a̲y̲ ̲đ̲ồ̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲b̲ạ̲t̲ ̲c̲ă̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲T̲h̲ấ̲y̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲l̲a̲n̲ ̲c̲a̲n̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲b̲ị̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲b̲ạ̲t̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲v̲ă̲n̲g̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲.̲

̲C̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲2̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲b̲ạ̲t̲ ̲r̲á̲c̲h̲ ̲t̲o̲a̲n̲g̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲h̲ỏ̲i̲,̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲.̲ ̲

̲B̲é̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲2̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲B̲.̲ ̲c̲ó̲ ̲5̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲B̲.̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲ú̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲.̲

Nguồn: https://travelmag.vn/nam-dinh-be-trai-4-tuoi-roi-tu-tang-2-xuong-tu-vong-thuong-tam-d43059.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button