TIN TỨC

N̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲T̲r̲ị̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲á̲t̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲5̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲ụ̲c̲ ̲g̲i̲ả̲n̲g̲

N̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲B̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲á̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ặ̲t̲,̲ ̲t̲ú̲m̲ ̲t̲ó̲c̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲i̲m̲ ̲l̲ặ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲.̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲2̲5̲/̲3̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲-̲ ̲H̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲t̲r̲ấ̲n̲ ̲G̲i̲o̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲(̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲G̲i̲o̲ ̲L̲i̲n̲h̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲2̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲h̲ọ̲c̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲9̲/̲3̲,̲ ̲H̲.̲T̲.̲.̲T̲ ̲.̲B̲.̲ ̲(̲l̲ớ̲p̲ ̲8̲A̲)̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲N̲.̲T̲.̲T̲h̲.̲T̲.̲ ̲(̲c̲ù̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲)̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲T̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ư̲ờ̲m̲ ̲l̲i̲ế̲c̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲B̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲á̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ặ̲t̲,̲ ̲t̲ú̲m̲ ̲t̲ó̲c̲,̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲x̲ô̲ ̲T̲.̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲n̲ề̲n̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲i̲m̲ ̲l̲ặ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲.̲

̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲b̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲c̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲n̲ữ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲a̲n̲ ̲n̲g̲ă̲n̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲a̲m̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲ù̲a̲ ̲g̲i̲ỡ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲T̲.̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲k̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

̲Đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲.̲

̲P̲h̲í̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲T̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲ý̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲e̲m̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲.̲

̲“̲N̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲i̲ế̲c̲ ̲v̲ì̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲.̲ ̲N̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲ ̲P̲h̲í̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲ổ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲í̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲2̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲”̲,̲ ̲H̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲n̲ó̲i̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲1̲h̲3̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲8̲/̲3̲,̲ ̲ở̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ê̲ ̲t̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲(̲T̲P̲.̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲à̲,̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲T̲r̲ị̲)̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

̲E̲m̲ ̲N̲.̲P̲.̲U̲ ̲(̲l̲ớ̲p̲ ̲9̲)̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲e̲m̲ ̲T̲.̲T̲.̲T̲.̲D̲ ̲(̲c̲ù̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲)̲ ̲q̲u̲ỳ̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲b̲ỏ̲ ̲q̲u̲a̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲s̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲D̲.̲ ̲D̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲ỳ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲U̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ả̲y̲ ̲m̲á̲u̲ ̲ở̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲.̲ ̲B̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲,̲ ̲U̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲t̲r̲ả̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲i̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲a̲n̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲

Nguồn: https://travelmag.vn/nu-sinh-quang-tri-bi-ban-tat-va-mang-chui-lien-tuc-gan-5-phut-tren-buc-giang-d45112.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button