TIN TỨC

P̲h̲á̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲s̲e̲x̲ ̲t̲o̲u̲r̲ ̲g̲i̲á̲ ̲1̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲

C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲D̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲o̲u̲r̲ ̲d̲u̲ ̲l̲ị̲c̲h̲.̲ ̲M̲ỗ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲6̲-̲1̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲/̲4̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲t̲ ̲p̲h̲á̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲m̲ô̲i̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲m̲ạ̲i̲ ̲d̲â̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲”̲t̲o̲u̲r̲ ̲d̲u̲ ̲l̲ị̲c̲h̲”̲.̲

̲H̲a̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲n̲à̲y̲ ̲g̲ồ̲m̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲D̲u̲y̲ê̲n̲ ̲(̲3̲1̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲v̲à̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲V̲â̲n̲ ̲(̲2̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲i̲n̲h̲)̲.̲ ̲D̲u̲y̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲k̲ẻ̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲đ̲ầ̲u̲.̲

̲V̲â̲n̲ ̲(̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲)̲ ̲v̲à̲ ̲D̲u̲y̲ê̲n̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲.̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲2̲4̲/̲4̲,̲ ̲D̲u̲y̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲V̲â̲n̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲m̲ô̲i̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲,̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲2̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲ở̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲”̲t̲o̲u̲r̲ ̲d̲u̲ ̲l̲ị̲c̲h̲”̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲D̲u̲y̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲m̲ô̲i̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲m̲u̲a̲ ̲d̲â̲m̲ ̲g̲i̲á̲ ̲1̲3̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲s̲a̲u̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲.̲

̲N̲h̲à̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲ ̲D̲u̲y̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲V̲â̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

̲T̲h̲ủ̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲D̲u̲y̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲m̲u̲a̲ ̲d̲â̲m̲,̲ ̲D̲u̲y̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲h̲ỏ̲a̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲n̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲m̲u̲a̲ ̲d̲â̲m̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲1̲-̲2̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲t̲ù̲y̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ộ̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲g̲á̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲d̲â̲m̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲”̲t̲o̲u̲r̲ ̲d̲u̲ ̲l̲ị̲c̲h̲”̲,̲ ̲g̲i̲á̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲ừ̲ ̲6̲-̲1̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲D̲u̲y̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲4̲0̲%̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲.̲

̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲/̲ ̲T̲r̲i̲ ̲T̲h̲ứ̲c̲ ̲T̲r̲ự̲c̲ ̲T̲u̲y̲ế̲n̲

Nguồn: https://zingnews.vn/pha-duong-day-sex-tour-gia-10-trieu-dong-post1209414.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button