TIN TỨC

P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼:̼ ̼T̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼8̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼/̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼.̼

Đối tượng Hùng.

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼B̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼ế̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼3̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼4̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼4̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼8̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼1̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼4̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼2̼h̼1̼5̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼4̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button