CUỘC SỐNG

S̼a̼u̼ ̼c̼h̼ầ̼u̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼‘̼đ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼’̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼u̼ố̼n̼g̼

P̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲b̲i̲a̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲ư̲n̲g̲ ̲p̲h̲ấ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲,̲ ̲d̲ễ̲ ̲d̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲ẻ̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲ầ̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ậ̲y̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲b̲i̲a̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲k̲i̲ể̲u̲ ̲n̲h̲ấ̲m̲ ̲n̲h̲á̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲u̲i̲,̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲c̲h̲é̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲d̲ễ̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲h̲i̲ể̲m̲.̲

̲V̲í̲ ̲d̲ụ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲x̲e̲ ̲d̲ễ̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ổ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲m̲à̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲d̲ễ̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲b̲ị̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲n̲g̲ộ̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲ ̲T̲h̲ự̲c̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲a̲ ̲n̲g̲ộ̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲đ̲ấ̲y̲ ̲ạ̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲V̲n̲e̲x̲p̲r̲e̲s̲s̲,̲ ̲n̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲2̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲ở̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲l̲ạ̲n̲h̲ ̲d̲u̲ỗ̲i̲ ̲c̲ứ̲n̲g̲,̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲m̲ê̲.̲ ̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲,̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲ă̲n̲ ̲u̲ố̲n̲g̲,̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲.̲

Ả̲n̲h̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲V̲n̲e̲x̲p̲r̲e̲s̲s̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲4̲/̲1̲,̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲C̲h̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲c̲,̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲B̲ạ̲c̲h̲ ̲M̲a̲i̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲m̲á̲y̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ẩ̲n̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲t̲o̲a̲n̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲h̲ó̲a̲,̲ ̲s̲u̲y̲ ̲t̲h̲ậ̲n̲,̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲c̲ơ̲ ̲v̲â̲n̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲.̲

̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲,̲ ̲l̲ọ̲c̲ ̲m̲á̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲x̲i̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲6̲/̲1̲,̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

T̲h̲e̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲,̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲m̲à̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲C̲h̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲â̲y̲.̲

̲X̲e̲m̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲c̲h̲u̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ậ̲n̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲s̲a̲u̲ ̲T̲ế̲t̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲ó̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲h̲o̲a̲n̲,̲ ̲t̲ụ̲ ̲h̲ọ̲p̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲ý̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲l̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲b̲i̲a̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲b̲ổ̲ ̲s̲u̲n̲g̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲ă̲n̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲c̲ơ̲m̲,̲ ̲c̲h̲á̲o̲,̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲h̲o̲a̲ ̲q̲u̲ả̲,̲ ̲s̲ữ̲a̲…̲

̲V̲à̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲a̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲o̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲p̲h̲a̲ ̲c̲ồ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲(̲m̲e̲t̲h̲a̲n̲o̲l̲)̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲v̲u̲i̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲ ̲v̲ẹ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲ấ̲u̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲r̲ủ̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲v̲u̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲o̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲x̲e̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ổ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲n̲h̲é̲.̲

B̲ư̲ớ̲c̲ ̲1̲:̲ ̲N̲ấ̲u̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲

̲G̲ạ̲o̲ ̲n̲ế̲p̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲ự̲a̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲g̲ạ̲o̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲e̲m̲ ̲n̲g̲â̲m̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲ạ̲n̲h̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲4̲ ̲–̲ ̲6̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ấ̲u̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ơ̲m̲.̲ ̲Y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲k̲h̲ô̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲h̲ã̲o̲,̲ ̲đ̲ả̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲ạ̲t̲ ̲g̲ạ̲o̲ ̲c̲h̲í̲n̲,̲ ̲m̲ề̲m̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ở̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲đ̲a̲ ̲n̲h̲ằ̲m̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲i̲a̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲m̲e̲n̲.̲

̲K̲h̲i̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲c̲h̲í̲n̲ ̲r̲ả̲i̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲r̲a̲ ̲n̲o̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲n̲g̲u̲ộ̲i̲ ̲b̲ớ̲t̲.̲ ̲L̲ư̲u̲ ̲ý̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲v̲ó̲n̲ ̲c̲ụ̲c̲.̲

Ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲ ̲–̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲i̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲

̲B̲ư̲ớ̲c̲ ̲2̲:̲ ̲T̲r̲ộ̲n̲ ̲m̲e̲n̲

̲B̲á̲n̲h̲ ̲m̲e̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲h̲i̲ề̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲b̲ộ̲t̲,̲ ̲r̲ắ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲ộ̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ấ̲u̲ ̲c̲h̲í̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲u̲ộ̲i̲.̲ ̲D̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲b̲ộ̲t̲ ̲m̲e̲n̲ ̲r̲ắ̲c̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲ậ̲t̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲l̲ê̲n̲,̲ ̲r̲ắ̲c̲ ̲n̲ố̲t̲ ̲n̲ử̲a̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲b̲ộ̲t̲ ̲m̲e̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲ ̲C̲ầ̲n̲ ̲c̲â̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲t̲ỷ̲ ̲l̲ệ̲ ̲m̲e̲n̲ ̲p̲h̲ù̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲đ̲ả̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲.̲

̲B̲ư̲ớ̲c̲ ̲3̲:̲ ̲Ủ̲ ̲h̲ỗ̲n̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ộ̲n̲ ̲m̲e̲n̲

̲H̲ỗ̲n̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ộ̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲m̲e̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲u̲m̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲t̲h̲ù̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲ủ̲.̲ ̲C̲ơ̲m̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲ủ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲í̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲ấ̲m̲ ̲m̲e̲n̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲,̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲b̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲ạ̲o̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲2̲ ̲–̲ ̲3̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲ủ̲ ̲k̲í̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲.̲

̲B̲ư̲ớ̲c̲ ̲4̲:̲ ̲C̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲t̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲

̲C̲ơ̲m̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲ủ̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲m̲e̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲e̲m̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲t̲.̲ ̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲g̲i̲a̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ấ̲u̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲g̲ạ̲o̲.̲ ̲C̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲n̲ấ̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲n̲ ̲c̲ủ̲i̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲n̲ồ̲i̲ ̲n̲ấ̲u̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲.̲

̲C̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲t̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲1̲:̲ ̲V̲ớ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲t̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲t̲a̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲h̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲g̲ố̲c̲,̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲á̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲ ̲c̲ồ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲5̲5̲-̲6̲5̲ ̲đ̲ộ̲ ̲d̲ễ̲ ̲g̲â̲y̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲n̲ê̲n̲,̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲1̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲â̲m̲.̲

Ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲ ̲–̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲i̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲

̲C̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲t̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲2̲:̲ ̲T̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲ ̲t̲a̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲.̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲ ̲c̲ồ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲3̲5̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲4̲5̲ ̲đ̲ộ̲,̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲n̲ó̲n̲g̲.̲

̲C̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲t̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲3̲:̲ ̲T̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲t̲,̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲a̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲h̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲ ̲c̲ồ̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲p̲,̲ ̲v̲ị̲ ̲h̲ơ̲i̲ ̲c̲h̲u̲a̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲n̲g̲o̲n̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲o̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲g̲ì̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲ạ̲.̲

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button