TIN TỨC

T̲P̲.̲H̲C̲M̲:̲ ̲C̲h̲a̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲á̲t̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲v̲é̲ ̲s̲ố̲

C̲ậ̲u̲ ̲b̲é̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲7̲-̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲h̲ớ̲i̲ ̲T̲a̲m̲ ̲T̲h̲ô̲n̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲ó̲c̲ ̲M̲ô̲n̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲ử̲a̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲B̲á̲o̲ ̲P̲N̲V̲N̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲B̲á̲o̲ ̲P̲N̲V̲N̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲K̲.̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲a̲n̲h̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲v̲ì̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲k̲ế̲ ̲b̲ê̲n̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲K̲.̲,̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲b̲é̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲7̲-̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲s̲â̲n̲ ̲b̲a̲n̲h̲ ̲T̲h̲ớ̲i̲ ̲T̲ứ̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲h̲ớ̲i̲ ̲T̲a̲m̲ ̲T̲h̲ô̲n̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲ó̲c̲ ̲M̲ô̲n̲.̲

̲B̲é̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲B̲á̲o̲ ̲P̲N̲V̲N̲

̲V̲ớ̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲K̲.̲,̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲b̲é̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲á̲n̲ ̲v̲é̲ ̲s̲ố̲.̲ ̲B̲é̲ ̲h̲a̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲k̲h̲u̲y̲a̲.̲ ̲”̲T̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲a̲ ̲k̲h̲ố̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲ấ̲y̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲i̲ề̲m̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲v̲ì̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲x̲ử̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲C̲l̲i̲p̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲b̲é̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲”̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲K̲.̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲.̲

̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲a̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲,̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲b̲é̲ ̲m̲á̲u̲ ̲c̲h̲ả̲y̲ ̲r̲ò̲n̲g̲ ̲r̲ò̲n̲g̲,̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲b̲ị̲ ̲s̲ư̲n̲g̲ ̲p̲h̲ù̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲a̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲h̲a̲y̲ ̲d̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲é̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲c̲ó̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲n̲à̲o̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲b̲é̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲h̲é̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲,̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲r̲ủ̲a̲ ̲b̲é̲.̲

̲B̲é̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲2̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲m̲á̲u̲ ̲c̲h̲ả̲y̲ ̲r̲ò̲n̲g̲ ̲r̲ò̲n̲g̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲N̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲B̲á̲o̲ ̲P̲N̲V̲N̲

̲P̲h̲ó̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲B̲á̲o̲ ̲P̲N̲V̲N̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ạ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲ó̲c̲ ̲M̲ô̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲b̲é̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲N̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲á̲o̲ ̲P̲N̲V̲N̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲h̲ớ̲i̲ ̲T̲a̲m̲ ̲T̲h̲ô̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲é̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ề̲.̲ ̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲é̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲.̲

̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ậ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲t̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲đ̲ọ̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲.̲

Nguồn: https://kenh14.vn/tphcm-cha-danh-con-nat-tay-bat-di-ban-ve-so-20210505084053119.chn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button