GIẢI TRÍ

Việt Hương kêu gọi mọi người không đi vòng hoa viếng, dùng tiền đó thành lập quỹ nghệ sĩ Chí Tài để xây nhà tình thương tặng bà con vùng lũ

Cách đây ít phút nghệ sĩ Việt Hương đã lên tiếng kêu gọi mọi người không nên đi vòng hoa viếng nghệ sĩ Chí Tài, sẽ rất tốn kém và lãng phí, hãy lập quỹ Chí Tài để hoàn thành tâm nguyện xây nhà tình thương cho người dân miền Trung.

Cụ thể Việt Hương đăng thông báo:

X̲i̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẽ̲ ̲d̲ù̲m̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲ạ̲.̲

̲K̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲a̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲C̲ô̲ ̲,̲ ̲C̲h̲ú̲ ̲,̲A̲n̲h̲ ̲,̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲,̲E̲m̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲Q̲u̲ý̲ ̲K̲h̲á̲n̲ ̲G̲i̲ả̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ế̲n̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲T̲à̲i̲ ̲.̲

̲T̲h̲a̲m̲ ̲k̲h̲ả̲o̲ ̲q̲u̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲ý̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲.̲D̲o̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲v̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲i̲n̲h̲ ̲c̲ữ̲u̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲T̲à̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲M̲ỷ̲ ̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲h̲o̲a̲ ̲v̲i̲ế̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲ố̲n̲ ̲k̲é̲m̲ ̲v̲à̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ã̲n̲g̲ ̲p̲h̲í̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲.̲ ̲V̲ớ̲i̲ ̲t̲â̲m̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲T̲à̲i̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲h̲ẹ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲m̲i̲ề̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ộ̲t̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲.̲

̲G̲i̲a̲ ̲d̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲x̲i̲n̲ ̲m̲i̲ễ̲n̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲đ̲i̲ế̲u̲ ̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲v̲ì̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲h̲o̲a̲ ̲v̲i̲ế̲n̲g̲ ̲N̲s̲ ̲C̲h̲í̲ ̲T̲à̲i̲ ̲,̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲1̲ ̲q̲u̲ỹ̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲N̲s̲ ̲C̲h̲í̲ ̲T̲à̲i̲ ̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲N̲s̲ ̲C̲h̲í̲ ̲T̲à̲i̲ ̲x̲â̲y̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲ặ̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ũ̲ ̲l̲ụ̲t̲ ̲.̲ ̲b̲ả̲n̲g̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲t̲ặ̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲ ̲“̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲T̲à̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲ặ̲n̲g̲ ̲“̲

Tt̲ô̲i̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲ý̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲.̲ ̲R̲ấ̲t̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲ý̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲t̲ừ̲ ̲Q̲u̲ý̲ ̲V̲ị̲ ̲.̲

̲K̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲.̲

Chỉ sau vài phút đăng lên facebook kêu gọi, status của Việt Hương đã nhận được nhiều bình luận, hầu hết mọi người đều ủng hộ nữ nghệ sĩ và tâm nguyện của gia đình danh hài Chí Tài.

C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲9̲/̲1̲2̲,̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲h̲à̲i̲ ̲C̲h̲í̲ ̲T̲à̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲k̲h̲á̲n̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲b̲à̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲.̲

̲D̲a̲n̲h̲ ̲h̲à̲i̲ ̲C̲h̲í̲ ̲T̲à̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲5̲8̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲h̲à̲i̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲k̲i̲ê̲m̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲h̲à̲i̲ ̲v̲à̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲ă̲n̲ ̲ý̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲q̲u̲a̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲H̲o̲à̲i̲ ̲L̲i̲n̲h̲.̲

̲C̲h̲í̲ ̲T̲à̲i̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲L̲o̲a̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲3̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲M̲ố̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲n̲g̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲.̲

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button