TIN TỨC

V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼:̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼r̼ố̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼r̼ố̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼.̼1̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ả̼y̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼o̼ả̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼á̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼(̼H̼.̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼,̼5̼ ̼k̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼.̼1̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼N̼.̼A̼.̼T̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼)̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼á̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼r̼ố̼n̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼.̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼o̼ả̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼á̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼(̼H̼.̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼.̼

̼C̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼T̼.̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼–̼ ̼P̼V̼)̼.̼

̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼T̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼1̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼á̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c
Nguồn: https://travelmag.vn/vung-tau-hoc-sinh-lop-7-tu-sinh-con-trong-phong-tam-mot-minh-om-con-roi-lay-keo-tu-cat-day-ron-d38568.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button